Cách tắt hoàn toàn trạng thái online trên Facebook và Facebook Messenger Archive