Người Trung Quốc cài app phân loại rác bằng AI vì sợ bị hạ điểm công dân Archive