Giấy phép xuất bản nội dung đã sao chép có ghi nguồn cấp trên trang tintuphuong.com

  • Chia sẻ – sao chép và phân phối lại tài liệu ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào
  • Thích ứng – phối lại, biến đổi và xây dựng dựa trên chất liệu
  • Người cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do này miễn là bạn tuân theo các điều khoản cấp phép.

Theo các điều khoản sau:

  • Ghi nhận tác giả – Bạn phải ghi công tác giả thích hợp , cung cấp liên kết đến giấy phép và cho biết liệu các thay đổi đã được thực hiện hay chưa . Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách nào hợp lý, nhưng không phải theo bất kỳ cách nào cho thấy người cấp phép xác nhận bạn hoặc việc sử dụng của bạn.
  • Phi thương mại – Bạn không được sử dụng tài liệu, tác phẩm, bài viết cho mục đích thương mại .
  • Chia sẻ – Nếu bạn phối lại, chuyển đổi hoặc xây dựng dựa trên tài liệu, bạn phải phân phối các đóng góp của mình theo cùng một giấy phép như bản gốc.
  • Không có hạn chế bổ sung – Bạn không được áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc các biện pháp công nghệ hạn chế hợp pháp người khác làm bất cứ điều gì mà giấy phép cho phép

Giấy phép xuất bản