Cách ẩn hoàn toàn album Hidden khỏi ứng dụng Photos trên iOS 14 Archive