Cách để Chrome luôn hiện URL đầy đủ trên thanh địa chỉ Archive