Cách gắn cờ ưu tiên màu sắc khác nhau cho email trên iOS 13 và iPadOS 13 Archive