Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường DRAM thế giới Archive