Sản lượng iPhone sẽ giảm mạnh nếu Foxconn tiếp tục dừng hoạt động ở Trung Quốc Archive