Thêm ứng dụng ‘phát hiện app Trung Quốc’ của Ấn Độ bị gỡ Archive